رزومه استاد علیرضا امینی

نمونه جزوه تدریس استاد امینی

جزوه تدریس فصل اول فیزیک دهم

نمونه جزوه محاسبات سریعدانلود

نمونه تدریس کلاسی استاد امینی